Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je usluga kojom se ponosimo, donoseći klijentima utoliko više prednosti, ukoliko ranije naš angažman na projektu započne.

Naši klijenti žele da svoje projekte završe na vreme, u okvirima budžeta i traženog kvaliteta. Te ciljeve ostvarujemo kroz stručno upravljanje projektima na strani klijenta. Naše upravljanje projektima fokusirano je na minimizovanje rizika neuspeha i maksimizovanje vrednosti koje dati projekat donosi klijentima.

Kada se radi o velikom multidisciplinarnom razvoju nekretnina, našim klijentima predlažemo angažman po sistemu ključ u ruke – inženjering, upravljanje nabavkama i upravljanje izgradnjom (engleski Engineering, Procurement and Construction Management – EPCM). Takav angažman omogućava sinergiju naših stručnjaka tokom čitavog životnog ciklusa projekta. Zato je on našim klijentima najisplativiji. Tipične aktivnosti našeg EPCM angažmana su: izbor projektanta, upravljanje projektovanjem sa tehničkom kontrolom projekta, upravljanje tenderom, izbor generalnog izvođača radova, pregovaranje uz stručni inženjerski pregled ugovora o izgradnji, upravljanje izgradnjom uključujući stručni građevinski nadzor, te koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu.

Iskustvo sa velikih međunarodnih projekata i rad prema ugovorima baziranim na FIDIC-u omogućavaju naše uspešno upravljanje odštetnim zahtevima.

Zapošljavamo stručnjake sa sertifikatom PMP i primenjujemo dokazane softverske alate i tehnike u upravljanju projektima, kako bismo osigurali da naši klijenti dobiju vrhunske usluge i dodatnu vrednost u razvoju svojih projekata.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naše upravljanje projektima može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Stručni građevinski nadzor

Stručni građevinski nadzor je obavezan i uređen zakonskom regulativom. Obavljaju ga licencirani inženjeri svih potrebnih struka. Prema važećem pravilniku, stručni građevinski nadzor u Srbiji čini:

 • Kontrola da li se građenje odvija u skladu s odgovarajućom dozvolom (odobrenjem) i projektnom dokumentacijom, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja
 • Kontrola kvaliteta radova
 • Kontrola primene propisa, standarda i normi kvaliteta
 • Kontrola i overa količina izvedenih radova, ili stepena izvedenosti radova, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
 • Provera da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija (atesti, sertifikati, izveštaji o ispitivanju i dr.)
 • Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova
 • Praćenje dinamike radova, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
 • Saradnja s projektantom i izvođačem radova

Po završetku radova stručni građevinski nadzor u pisanoj izjavi potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom. To je važan dokument za klijenta na putu dobijanja upotrebne dozvole.

Naš stručni građevinski nadzor omogućava klijentima da svoje projekte završe na vreme, u skladu sa budžetom i industrijskim standardima kvaliteta, istovremeno zadovoljavajući sve relevantne propise.

Stručni građevinski nadzor podrazumeva uži obuhvat posla u odnosu na uslugu upravljanja projektima. Naše upravljanje projektima najčešće obuhvata stručni građevinski nadzor, dok obrnuto ne važi.

Svaki projekat je jedinstven. Nadzorni tim na projektu i potreban broj radnih sati dobijaju se analizom podataka dobijenih od klijenta. Na osnovu karakteristika određenog projekta, Oktopaz pronalazi i predlaže rešenja za stručni građevinski nadzor po meri svojih klijenata.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naš stručni nadzor može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Due diligence

Due diligence prevodimo kao sveobuhvatnu procenu izvršenu s dužnom pažnjom. To je ispitivanje, koje se vrši kako bi se potvrdile činjenice ili detalji predmeta koji se razmatra. U finansijskom svetu due diligence zahteva ispitivanje finansijske evidencije pre nego što se zaključi predložena transakcija sa drugom stranom. Rezultati istraživanje prezentuju se u obliku izveštaja. Due diligence izveštaje izrađujemo i u okviru naše posebne usluge – supervizije projektnog finansiranja.

Naš cilj je da klijentima pružimo tačne informacije, koje su im neophodne za donošenje odluka. U fazi pre moguće akvizicije nekretnine fokusirani smo na rizike. Naša sveobuhvatna analiza finansijskih, operativnih i strateških aspekata nekretnine omogućava klijentima – zajmodavcima i investitorima – da se odluče za ispravnu akviziciju po adekvatnoj ceni.

Naš tehnički due diligence predstavlja analizu projekta. Ističemo stanje zemljišta ili postojeće nekretnine i sve uočene nedostatke. Tehnički, tehnološki i operativni aspekti, kao i aspekti životne sredine, treba da zadovolje potrebe klijenta. Naše ispitivanje naglašava finansijske i poslovne posledice razvoja određene nekretnine. Na taj način klijent dolazi do informacija koje su mu neophodne za donošenje ispravne odluke o razvoju nekretnine, ili o njenom tekućem i investicionom održavanju.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naš due diligence može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola

Upravljanje projektovanjem je proces planiranja i kontrole projektne dokumentacije tokom životnog ciklusa projekta. Projektna dokumentacija je rezultat procesa kreiranja rešenja projektnog zadatka. Planiranje i kontrola projektne dokumentacije vrše se u cilju ostvarivanja budžetskih ciljeva, rokova i zahtevanog kvaliteta, putem pravilne koordinacije i komunikacije.

Klijent mora biti pravilno angažovan u procesu projektovanja. Ovo ostvarujemo pravovremenom i doslednom razmenom informacija sa klijentom i projektantskim timom.

Upravo u fazi projektovanja postižu se najveće uštede tokom životnog ciklusa projekta. Prepoznajemo troškovno značajne stavke iz predmera i predračuna radova. Fokusom na značajne stavke, analiziramo najveći procenat troškova. Takvim pristupom ostvarujemo uštede na projektu, a klijentu pružamo značajne benefite.

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu je obavezna u Srbiji. Može biti deo našeg upravljanja projektovanjem, ili samostalna usluga. Ovom aktivnošću proveravamo:

 • Usklađenost sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta
 • Međusobnu usklađenost svih delova tehničke dokumentacije
 • Usklađenost sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi)
 • Ispravnost i tačnost tehničko-tehnoloških rešenja i rešenja građenja objekta
 • Stabilnost i nosivost građevinske konstrukcije
 • Racionalnost projektovanih građevinskih proizvoda
 • Uticaj na životnu sredinu i susedne objekte

Premda to nije zakonska obaveza, našim klijentima uvek predlažemo i tehničku kontrolu projekta za izvođenje. To je ne samo logičan korak, već i benefit za klijenta, koji u svakom trenutku zadržava kontrolu nad projektnom dokumentacijom.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naše upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola projektne dokumentacije mogu doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Tehnički pregled i prijem

Izgradivši objekat prema građevinskoj dozvoli, naš klijent ga može koristiti tek kada pribavi upotrebnu dozvolu. Kako bi pribavio upotrebnu dozvolu, klijent je obavezan da ugovori tehnički pregled i prijem objekta. U tom cilju, u skladu s ekspertskim savetima i obrascima Oktopaza, klijent imenuje komisiju za tehnički pregled, koju moraju činiti inženjeri sa odgovarajućim licencama.

Tehničkim pregledom Oktopaz utvrđuje:

 • Podobnost objekta za upotrebu
 • Usklađenost izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio
 • Usklađenost izvedenih radova sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na određene vrste radova, materijala, opreme i instalacija

Članovi komisije za tehnički pregled ne mogu biti inženjeri koji su po bilo kom osnovu bili angažovani u ranijim fazama razvoja projekta (projektant, izvođač, stručni građevinski nadzor itd.). Međutim, u slučaju kada je vodio stručni građevinski nadzor na određenom projektu, Oktopaz je spreman da klijentu pruži konsultantske usluge u fazi tehničkog pregleda i prijema.

Oktopaz obezbeđuje da isključivo inženjeri sa odgovarajućim licencama i iskustvom budu deo komisije za tehnički pregled. Učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova potrebno je samo za objekte sa najvišim stepenom rizika od požara.

Mi razumemo da je komisija za tehnički pregled objekta poslednja karika u lancu učesnika u razvoju projekta. Njena odgovornost za podobnost objekta za upotrebu je očigledna, imajući u vidu da ispravki više nema, a građevinski objekti treba da traju više desetina godina.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naša usluga tehničkog pregleda i prijema može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu

Bezbednost na prvom mestu, kao moto i svakodnevni pristup poslu, duboko je ukorenjena u korporativnu kulturu Oktopaza i predstavlja jednu od naših temeljnih vrednosti (vidi više). Iznad svega vodimo računa o bezbednosti zaposlenih, kao i o zaštiti životne sredine.

Koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu je zakonska obaveza u Srbiji, kad god na građevini većoj od 300 kvadratnih metara rade dva ili više (pod)izvođača, sa pobrojanim izuzecima koji se odnose na manje građevine.

Klijent, ili njegov zastupnik, dužan je da odredi jednog, ili više, koordinatora čiji je glavni zadatak da pripremi plan preventivnih mera, i jednog, ili više, koordinatora koji će tokom radova koordinisati (pod)izvođače.

Klijent, ili njegov zastupnik, dužan je da pre započinjanja radova na gradilištu obezbedi izradu plana preventivnih mera.

Klijent, ili njegov zastupnik, dužan je da inspekciji rada dostavi prijavu gradilišta, najkasnije 15 dana pre početka radova.

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu tokom izvođenja radova obavlja zadatke u skladu sa propisima, a između ostalog vodi evidenciju o svakodnevnim posetama gradilištu u vidu izveštaja.

Ključni deo izveštaja koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu posvećen je uočenim nedostacima na gradilištu i predlozima za njihovo otklanjanje.

U osetljivoj oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Oktopaz insistira na disciplini, redovnom izveštavanju i neodložnom otklanjanju uočenih nedostataka.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naša koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.


Supervizija projektnog finansiranja

Poverenje je temeljni element kada je reč o finansijskim pitanjima. Zarađujemo ga ozbiljnošću, znanjem i doslednošću.

Pozdravljamo rastuće razumevanje i prihvatanje da vrhunski kvalitet izveštavanja o korišćenju projektnih zajmova prvenstveno potiče iz inženjersko-tehničke stručnosti i detaljnog poznavanja procesa razvoja nekretnina. Rezultat je sve veća lista banaka čiji smo ovlašćeni dobavljači.

Oktopaz štiti interese zajmodavca praćenjem i izveštavanjem o ukupnom napretku projekta i korišćenju građevinskog zajma. Redovno vršimo obilaske lokacija i prikupljamo relevantne informacije, kako bismo bili sigurni da se sredstva povlače u skladu sa napretkom projekta, te da se pravilno koriste.

Naši izveštaji sadrže nepristrasne, pravovremene i pouzdane informacije o ključnim parametrima projekta tokom čitavog procesa razvoja. Ovi due diligence izveštaji (nulto pismo, nulti izveštaj, periodični izveštaji i završni izveštaj) tipično uključuju stručne savete o finansijskoj izvodljivosti, kvalitetu projektne dokumentacije i izvršenih radova, građevinskim dozvolama, osiguranjima, garancijama, tehničkom i finansijskom napretku, uočenim nedostacima, uključujući listu nedostataka i ispravki itd.

Gore navedeni proces rezultira potvrđivanjem zahteva za povlačenje sredstava i dostizanjem značajnih ciljeva, uključujući završetak projekta.

Kontaktirajte nas sada, da biste saznali kako naša supervizija projektnog finansiranja može doprineti ukupnom uspehu vašeg projekta.