Usluge ǀ Upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola ǀ Oktopaz

Upravljanje projektovanjem je planiranje i kontrola projektne dokumentacije tokom životnog ciklusa projekta. Projektna dokumentacija je rezultat rešenja projektnog zadatka. Planiranje i kontrola projektne dokumentacije vrše se u cilju ostvarivanja budžetskih ciljeva, rokova i zahtevanog kvaliteta, putem pravilne koordinacije i komunikacije.

Od suštinskog je značaja pravilno angažovanje klijenta u procesu projektovanja. To postižemo blagovremenom i doslednom razmenom informacija sa klijentom i projektantskim timom.

Najznačajnije uštede tokom životnog ciklusa projekta Oktopaz postiže u fazi projektovanja. Prepoznajemo troškovno značajne stavke iz predmera i predračuna radova. Najveći procenat troškova analiziramo fokusirajući se na značajne stavke predmera. Takvim pristupom ostvarujemo uštede na projektu, a klijentu pružamo značajne benefite.

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu je obavezna i uređena zakonskom regulativom [1]. Ova usluga može biti deo našeg upravljanja projektovanjem, ili samostalna. Oktopaz organizuje tehničku kontrolu, angažujući multidisciplinarni tim iskusnih inženjera koji u skladu sa važećim propisima [1] [2] poseduju odgovarajuće licence.

Tehničkom kontrolom projekta za građevinsku dozvolu proveravamo:

 • Ispunjenost osnovnih zahteva za objekat
 • Usklađenost sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta
 • Međusobnu usklađenost svih delova tehničke dokumentacije
 • Usklađenost sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi)
 • Ispravnost tehničkog rešenja temeljenja
 • Ispravnost i tačnost tehničko-tehnoloških rešenja i rešenja građenja objekta
 • Stabilnost i nosivost građevinske konstrukcije
 • Racionalnost projektovanih građevinskih proizvoda
 • Uticaj na životnu sredinu i susedne objekte

Oktopaz izrađuje izveštaj o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu, koji sadrži sve elemente zahtevane u odgovarajućim propisima. Ako utvrdimo nedostatke u projektnoj dokumentaciji, navodimo mere koje klijent i projektant treba da preduzmu radi njihovog otklanjanja.

Nakon što projektant otkloni nedostatke, Oktopaz priprema završni izveštaj. U ovom dokumentu navodimo da nema primedbi na projekat za građevinsku dozvolu, odnosno da je projektant otklonio uočene nedostatke u svim delovima projektne dokumentacije. Oktopaz dostavlja završni izveštaj klijentu u skladu sa zakonom.

Tehnička kontrola projekta za izvođenje i glavnog projekta zaštite od požara

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata koji su detaljniji od projekta za građevinsku dozvolu. Ovim projektima se utvrđuju tehnološke, građevinske i eksploatacione karakteristike objekta, sa opremom i instalacijama. Projekat za izvođenje sadrži predmer i predračun radova.

Glavni projekat zaštite od požara čini sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju. Izrađuje ga licencirani inženjer, u fazi pripremanja projekata za izvođenje.

Klijent je u obavezi da pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na glavni projekat zaštite od požara. Preciznije, zakon [2] nabraja sve vrste objekata koje zahtevaju ovu saglasnost.

Tehnička kontrola projekta za izvođenje nije zakonska obaveza. Međutim, Oktopaz smatra da je ova kontrola logičan korak i korist za klijenta, koji tako ostvaruje kontrolu nad razvojem svog objekta u svim fazama projektovanja. S obzirom na važnost saglasnosti na glavni projekat zaštite od požara za dobijanje upotrebne dozvole, smatramo da je tehnička kontrola ovog projekta posebno opravdana i korisna za klijenta, premda nije obavezna po zakonu.

 1. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019)
 2. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – drugi zakon)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naše upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola doprinose ukupnom uspehu vašeg projekta.