Usluge ǀ Upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola ǀ Oktopaz

Upravljanje projektovanjem je planiranje i kontrola projektne dokumentacije tokom životnog ciklusa projekta. Projektna dokumentacija je rezultat rešenja projektnog zadatka. Planiranje i kontrola projektne dokumentacije vrše se u cilju ostvarivanja budžetskih ciljeva, rokova i zahtevanog kvaliteta, putem pravilne koordinacije i komunikacije.

Od suštinskog je značaja pravilno angažovanje klijenta u procesu projektovanja. To postižemo blagovremenom i doslednom razmenom informacija sa klijentom i projektantskim timom.

Najznačajnije uštede tokom životnog ciklusa projekta Oktopaz postiže u fazi projektovanja. Prepoznajemo troškovno značajne stavke iz predmera i predračuna radova. Najveći procenat troškova analiziramo fokusirajući se na značajne stavke predmera. Takvim pristupom ostvarujemo uštede na projektu, a klijentu pružamo značajne benefite.

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu je obavezna i uređena zakonskom regulativom [1]. Ova usluga može biti deo našeg upravljanja projektovanjem, ili samostalna. Oktopaz organizuje tehničku kontrolu, angažujući multidisciplinarni tim iskusnih inženjera koji u skladu sa važećim propisima [1] [2] poseduju odgovarajuće licence.

Tehničkom kontrolom projekta za građevinsku dozvolu proveravamo:

  • Da li je projekat usklađen s lokacijskim uslovima
  • Da li je projekat u skladu sa zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima
  • Da li projekat ima sve delove prema [1] i da li su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni
  • Da li su rezultati svih prethodnih i istražnih radova pravilno primenjeni
  • Da li projekat obuhvata sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge materijale i podatke
  • Da li projekat ispunjava osnovne uslove za predmetni objekat predviđene odgovarajućim elaboratima i studijama

Oktopaz izrađuje izveštaj o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu, koji sadrži sve elemente zahtevane u odgovarajućim propisima. Ako utvrdimo nedostatke u projektnoj dokumentaciji, navodimo mere koje klijent i projektant treba da preduzmu radi njihovog otklanjanja.

Nakon što projektant otkloni nedostatke, Oktopaz priprema završni izveštaj. U ovom dokumentu navodimo da nema primedbi na projekat za građevinsku dozvolu, odnosno da je projektant otklonio uočene nedostatke u svim delovima projektne dokumentacije. Oktopaz dostavlja završni izveštaj klijentu u skladu sa zakonom.

Tehnička kontrola projekta za izvođenje i glavnog projekta zaštite od požara

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata, detaljnijih od projekta za građevinsku dozvolu. Ovim projektima se utvrđuju tehnološke, građevinske i eksploatacione karakteristike objekta, sa opremom i instalacijama. Projekat za izvođenje sadrži predmer i predračun radova.

Glavni projekat zaštite od požara čini sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju. Izrađuje ga licencirani inženjer, u fazi izrade projekata za izvođenje.

Klijent je u obavezi da pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara. Zakonom [2] su precizirane vrste objekata za koje je potrebna ova saglasnost.

Tehnička kontrola projekta za izvođenje donosi vrednost klijentu, koji na taj način pre svega ostvaruje kontrolu nad razvojem svog objekta u svim fazama projektovanja. Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara neophodna je da bi klijent dobio upotrebnu dozvolu. Stoga je tehnička kontrola projekta za izvođenje višestruko korisna za klijenta, premda nije obavezna po zakonu.

  1. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, br. 96/2023)
  2. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – drugi zakon)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naše upravljanje projektovanjem i tehnička kontrola doprinose ukupnom uspehu vašeg projekta.