Klijent, a ne organ uprave, je odgovoran za tehnički pregled objekta. Zakonska regulativa [1] ga uređuje. Ova provera je u većini slučajeva neophodna za dobijanje upotrebne dozvole.

Za sve objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, osim onih koji prema [2] pripadaju kategoriji „A“ (nezahtevni objekti), obavezan je tehnički pregled. Ako je objekat u kategoriji „A”, klijent pribavlja samo potvrde odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova. One svedoče da je objekat izveden u skladu sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom i da je priključen ili podoban da bude priključen na infrastrukturnu mrežu.

Tehnički pregled obavezan je i ako klijent želi da pribavi upotrebnu dozvolu, a radove je izveo na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova. U podzakonskom aktu [3] pobrojane su sve vrste objekata i radova koji podležu takvom odobrenju, a radi pojednostavljenja za naše klijente navodimo da je najčešće reč o rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji.

Tehnički pregled može se vršiti tokom izgradnje. Može obuhvatiti ceo objekat ili faze izgradnje objekta.

Klijent započinje organizaciju tehničkog pregleda tako što, u skladu s preporukom Oktopaza, imenuje komisiju za tehnički pregled. Članovi ove komisije mogu biti samo inženjeri sa odgovarajućim licencama. Ove licence moraju odgovarati oblastima onih delova tehničke dokumentacije koje se pregledaju.

Tehničkim pregledom Oktopaz utvrđuje:

  • Podobnost objekta za upotrebu
  • Usklađenost izvedenih radova sa dozvolama i tehničkom dokumentacijom koja je korišćena za izgradnju objekta
  • Usklađenost izvedenih radova sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na određene vrste radova, materijala, opreme i instalacija

Članovi komisije za tehnički pregled ne mogu biti inženjeri koji su po bilo kom osnovu bili angažovani u ranijim fazama razvoja projekta (projektant, izvođač, stručni građevinski nadzor itd.). Međutim, ako je vodio stručni građevinski nadzor na određenom projektu, Oktopaz je spreman da klijentu pruži konsultantske usluge u fazi tehničkog pregleda i prijema. U tom slučaju Oktopaz predlaže komisiju za tehnički pregled klijentu i ostaje odgovoran za kontrolu procesa sve do pribavljanja upotrebne dozvole.

Oktopaz obezbeđuje da isključivo inženjeri sa odgovarajućim licencama i iskustvom budu deo komisije za tehnički pregled. Učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova potrebno je samo za objekte sa najvišim stepenom rizika od požara.

Komisija za tehnički pregled vodi zapisnik o svom radu. Forma tog zapisnika određena je zakonskom regulativom. Kada utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, komisija pisanim putem predlaže da nadležni organ izda upotrebnu dozvolu klijentu.

Zapisnik o radu i predlog za izdavanje upotrebne dozvole obrazuju izveštaj komisije za tehnički pregled. Uz ovaj izveštaj prilažu se elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije, koje izrađuje ovlašćeni geodeta.

Razumemo da je komisija za tehnički pregled objekta poslednja karika u lancu učesnika u razvoju projekta. Njena odgovornost za podobnost objekta za upotrebu je očigledna, imajući u vidu da ispravki više nema, a građevinski objekti treba da traju više desetina godina.

  1. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Službeni glasnik RS“, br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019)
  2. Pravilnik o klasifikaciji objekata („Službeni glasnik RS“, br. 22/2015)
  3. Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS“, br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naš tehnički pregled i prijem doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.