Usluge ǀ Tehnički pregled i prijem ǀ Oktopaz

Tehnički pregled je procedura za objekat s izdatim rešenjem o građevinskoj dozvoli ili odobrenju za izgradnju, pri čemu klijent namerava da podnese zahtev nadležnom organu da izda upotrebnu dozvolu.

Ovaj pregled vrši se po završetku izgradnje ili uporedo s izvođenjem radova.

U skladu sa zakonskom regulativom [1] [2], klijent koji gradi objekat obavezan je da ugovori njegov tehnički pregled, za sve objekte s izdatom građevinskom dozvolom, osim onih koji prema [3] pripadaju kategoriji „A“ (nezahtevni objekti).

Tehnički pregled je obavezan i ako klijent želi da dobije upotrebnu dozvolu, a radovi se odnose na odobrenje za izvođenje radova. Podzakonski akt [4] navodi vrste objekata i radova koji podležu odobrenju za izvođenje radova, a najčešće se radi o rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji.

Klijent obezbeđuje tehnički pregled objekta i snosi potrebne troškove. Komisija za tehnički pregled (u daljem tekstu Komisija), koju formira klijent, ili njegov za to angažovani konsultant, obavlja ovu uslugu.

Članovi Komisije mogu biti samo inženjeri s odgovarajućim licencama (za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača za tu vrstu radova). Ove licence moraju odgovarati oblastima onih delova tehničke dokumentacije koje se pregledaju.

Kada se tehnički pregled odnosi na objekat sa posebnim merama zaštite od požara, član Komisije je inženjer sa odgovarajućom licencom za oblast zaštite od požara.

Za objekte sa studijom o proceni uticaja na životnu sredinu (Studija), u tehničkom pregledu mora učestvovati inženjer sa odgovarajućim akademskim obrazovanjem iz predmetne oblasti Studije.

Zakon precizira da članovi Komisije ne mogu biti inženjeri koji su po bilo kom osnovu bili angažovani u ranijim fazama razvoja projekta (projektant, izvođač, stručni građevinski nadzor itd.).

Tehnički pregled vršimo:

  • Za ceo objekat
  • Po fazama izgradnje objekta, kada građevinska dozvola predviđa faznu izgradnju; ili
  • Za delove objekta koji građevinskom dozvolom nisu predviđeni kao posebne faze, ali prema mišljenju Komisije i u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavljaju tehničko-tehnološke celine i mogu se koristiti samostalno

Tehničkim pregledom utvrđujemo podobnost objekta za upotrebu, pri čemu kontrolišemo:

  • Potpunost tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta (tj. da li su klijent i izvođač radova, pre i u toku građenja, obezbedili i uredno vodili svu potrebnu dokumentaciju, pobrojanu u podzakonskom aktu [2])
  • Usklađenost izvedenih radova sa građevinskom dozvolom ili odobrenjem za izgradnju, tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija i opreme (položaj i osnovne dimenzije objekta, glavni elementi konstrukcije, elementi tehničke zaštite, završna obrada, vrsta instalacija, specifični uređaji i oprema i uređenje građevinske parcele)

Neophodna dokumentacija za tehnički pregled je nabrojana u podzakonskom aktu [2]. Pored ostale dokumentacije, klijent mora obezbediti elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije, koje izrađuje ovlašćeni geodeta.

Oktopaz obezbeđuje da isključivo inženjeri sa odgovarajućim licencama i iskustvom budu deo Komisije.

Komisija vodi zapisnik o svom radu. Sadržaj tog zapisnika utvrđen je podzakonskim aktom [2]. Predsednik i svi članovi Komisije potpisuju zapisnik.

Kada utvrdi da su se stekli svi uslovi, Komisija pisanim putem predlaže da nadležni organ izda upotrebnu dozvolu klijentu. Podzakonski akt [2] definiše formu tog predloga. Predsednik i svi članovi Komisije potpisuju ovaj predlog.

Zapisnik o radu Komisije i predlog za izdavanje upotrebne dozvole čine izveštaj o tehničkom pregledu. Komisija dostavlja klijentu ovaj izveštaj. To je sastavni deo dokumentacije koju klijent predaje nadležnom organu uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Za objekte sa najvećim rizikom od požara, prema [5], za tehnički pregled izvedenih mera zaštite od požara nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). U tom slučaju klijent direktno poziva MUP, ugovara dolazak ovlašćenog inženjera (inspektora) i pokriva potrebne troškove. Inženjer MUP-a ne potpisuje zapisnik o radu Komisije i predlog za izdavanje upotrebne dozvole. Umesto toga, podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara MUP utvrđuje posebnim rešenjem, koje se prilaže uz zapisnik o tehničkom pregledu i čini njegov sastavni deo.

Probni rad

Ako se moraju vršiti prethodna ispitivanja instalacija, opreme, stabilnosti i bezbednosti objekta, ili ako je to predviđeno tehničkom dokumentacijom, Komisija može odobriti puštanje objekta, faze, ili dela objekta u probni rad, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za to.

U tom slučaju Komisija klijentu izdaje potvrdu o odobrenju za puštanje u probni rad. Podzakonski akt [2] sadrži formu ove potvrde. Takođe, Komisija o tome bez odlaganja obaveštava nadležni organ.

Probni rad može trajati najduže godinu dana.

Klijent dostavlja izveštaj i potvrdu Komisije nadležnom organu. Klijent je dužan da prati rezultate probnog rada.

Komisija proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole u toku probnog rada objekta i izveštaj o tome dostavlja klijentu. Probni rad traje do izdavanja upotrebne dozvole.

Ako na objektu postoje nedostaci i nepravilnosti, odnosno ako u toku probnog rada nisu ispunjeni uslovi za izdavanje upotrebne dozvole, Komisija daje mišljenje da se može odobriti upotreba objekta tek posle otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti, ili, s obzirom na vrstu i prirodu nedostataka i nepravilnosti i pre njihovog otklanjanja, uz preduzimanje potrebnih mera obezbeđenja pri izvođenju radova na otklanjanju pomenutih nedostataka.

Komisija je poslednja karika u lancu učesnika u razvoju projekta. Njena odgovornost za podobnost objekta za upotrebu je očigledna, imajući u vidu da ispravki više nema, a građevinski objekti treba da traju više desetina godina.

Konsultantske usluge u vezi tehničkog pregleda i prijema

Kada vodi stručni građevinski nadzor, shodno zakonu [1] Oktopaz neće biti u mogućnosti da na istom projektu formira Komisiju. Međutim, spremni smo da ponudimo konsultantske usluge u vezi tehničkog pregleda i prijema. Oktopaz tenderski bira Komisiju, nadzire njen rad, redovno izveštava klijenta i ostaje odgovoran za kontrolu procesa sve do pribavljanja upotrebne dozvole.

  1. Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023)
  2. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Službeni glasnik RS”, br. 27/2015, 29/2016, 78/2019 i 6/2024)
  3. Pravilnik o klasifikaciji objekata („Službeni glasnik RS”, br. 22/2015)
  4. Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS”, br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021)
  5. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – drugi zakon)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naš tehnički pregled i prijem doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.