Kanadska kompanija Magna Seating, jedan od najvećih automobilskih dobavljača na svetu, izgradila je proizvodni objekat u Aleksincu. Ukupna površina (prizemlje, galerija i prvi sprat) sa pomoćnim objektima je 8.400,59 kvadratnih metara. Visina venca iznosi 12,20 metara.

Oktopaz je na ovom projektu vodio stručni građevinski nadzor, izradio plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i obezbedio koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Stručni nadzor obuhvatio je oblasti arhitekture, građevinskih konstrukcija i materijala, energetske efikasnosti, protivpožarne bezbednosti, sprinklera, instalacija vodovoda i kanalizacije, te elektro i termotehničkih instalacija. Pored navedenog, Oktopaz je svom renomiranom klijentu pružio niz usluga koje spadaju u domen upravljanja projektom.

Veći deo objekta predviđen je za proizvodnju i fabričko pakovanje materijala. Drugi deo objekta je administracija, gde su smeštene kancelarije, garderobe za radnike i kantina sa restoranom i kuhinjom.

Montažna ramovska konstrukcija objekta sastoji se od armirano-betonskih čašica, stubova i prednapregnutih elemenata (međuspratnih greda, šupljih ploča i krovnih nosača). Krovni pokrivač je trapezasti lim sa slojevima termo i hidroizolacije. Temeljnu konstrukciju čine monolitni temelji samci, temeljne trake ispod armirano-betonskih zidova i montažne parapetne armirano-betonske temeljne grede po obodu objekta. Nagib krova je 2%.

Prateći objekti su portirnica, pumpna stanica i rezervoar za sprinkler. Svi objekti su međusobno povezani internim saobraćajnicama i parkingom. Obezbeđen je potreban broj parking mesta za automobile i kamione, kao i autobuska stanica. Spoljno uređenje obuhvata planiran procenat zelenih površina.

Za prikupljanje atmosferskih voda sa krova i prečišćenih atmosferskih voda sa saobraćajnica izgrađena je retenzija.