Upravljanje projektom i građevinski nadzor - Leoni Niš ǀ Oktopaz

Leoni Niš

Naš renomirani nemački klijent, multinacionalna grupa Leoni, poseduje proizvodni kompleks od oko 24.000 kvadratnih metara u Nišu. U okviru njega nalazi se skladište pomoćnih materijala od 353 kvadratna metra. U skladu sa tehnološkim zahtevima klijenta, projektna dokumentacija predviđa rekonstrukciju i dogradnju ovog skladišta, kako bi se ostvarila prostorna, funkcionalna i arhitektonsko-konstruktivna celina.

Usluge koje je Oktopaz uspešno završio su upravljanje projektom na strani klijenta, izrada plana preventivnih mera, koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu, te konsalting u vezi tehničkog pregleda i prijema. Upravljanje projektom na strani klijenta, pored ostalog, obuhvata obavezni stručni građevinski nadzor. Oktopaz je izvršio strogu kontrolu kvaliteta radova, ugrađenih materijala i opreme, rokova, količina i troškova. Redovno smo obaveštavali klijenta o statusu svih ključnih elemenata projekta kroz naše pravovremene i sveobuhvatne izveštaje.

Objekat je projektovan u skeletnom sistemu, koristeći čeličnu konstrukciju, dok je svetla visina +5.10 m.

Izvedeni su građevinski radovi sa spoljnim uređenjem, hidrantska, vodovodna i instalacija atmosferske kanalizacije, te elektro instalacije, uključujući dojavu požara.

Plato uz objekat povezuje ga na postojeću saobraćajnicu u okviru kompleksa, omogućavajući dopremanje robe i pristup vatrogasnih vozila.