Stručni građevinski nadzor - Magna Seating Aleksinac ǀ Oktopaz

Magna Seating Aleksinac

Kanadska kompanija Magna Seating, jedan od najvećih automobilskih dobavljača globalno, izgradila je proizvodni objekat u Aleksincu. Ukupna površina (prizemlje, galerija i prvi sprat) sa pomoćnim objektima je 8.400,59 kvadratnih metara. Visina venca iznosi 12,20 metara.

Oktopaz je na ovom projektu vodio stručni građevinski nadzor, izradio plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i obezbedio koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Stručni građevinski nadzor obuhvatio je oblasti arhitekture, građevinskih konstrukcija i materijala, energetske efikasnosti, protivpožarne bezbednosti, sprinklera, instalacija vodovoda i kanalizacije, te elektro i termotehničkih instalacija. Pored toga, Oktopaz je svom uglednom klijentu pružio niz usluga u okviru upravljanja projektom.

Proizvodnja materijala i pakovanje su primarne funkcije objekta. Drugi deo zgrade je uprava, sa kancelarijama, svlačionicama za radnike i kantinom sa restoranom i kuhinjom.

Montažna ramovska konstrukcija objekta sastoji se od armirano-betonskih čašica, stubova i prednapregnutih elemenata (međuspratnih greda, šupljih ploča i krovnih nosača). Krovni pokrivač je trapezasti lim sa slojevima termo i hidroizolacije. Temeljnu konstrukciju čine monolitni temelji samci, temeljne trake ispod armirano-betonskih zidova i montažne parapetne armirano-betonske temeljne grede po obodu objekta. Nagib krova je 2%.

Tu su i portirnica, pumpna stanica, rezervoar za prskanje.

Interni putevi i parking povezuju sve objekte. Na raspolaganju je dovoljno parking mesta za automobile i kamione, kao i autobuska stanica.

Spoljno uređenje postiže planirani procenat zelenih površina.

Retenzija prikuplja atmosferske vode sa krova i prečišćene atmosferske vode sa puteva.