Privatnost ǀ Oktopaz

Politika privatnosti

Hvala što ste posetili sajt oktopaz.com (u daljem tekstu „Rukovalac“). Formulisali smo ovu Politiku privatnosti kako bismo pokazali našu posvećenost zaštiti Vaše privatnosti. Da bismo bolje zaštitili Vašu privatnost, ovim objašnjavamo našu informacionu praksu na Internetu i izbore koje možete da donesete u vezi načina na koji se Vaši podaci prikupljaju i koriste.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Oktopaz d.o.o, sa sedištem u Beogradu na adresi Ustanička 141, ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL).

Prilikom obrade podataka o ličnosti, Rukovalac:

 • Osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti uvek zasnivaju na adekvatnom pravnom osnovu
 • Vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da takvom licu dosledno pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava
 • Redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu
 • Osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za ostvarivanje konkretne svrhe
 • Prikuplja i obrađuje minimalan broj podataka o ličnosti, koji su mu neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe
 • Prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo u periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni
 • Osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni
 • Obezbeđuje da su podaci zaštićeni od neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Polazeći od osnovnih načela, Rukovalac ovim putem obaveštava lica na koja se podaci odnose o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

2. Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju?

Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose), u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • Osnovne identifikacione podatke (ime i prezime)
 • Kontakt podatke (adresa, kontakt telefon i adresa e-pošte, podaci o nalozima na društvenim mrežama).

3. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti direktno od lica na koje se ti podaci odnose, ili indirektno iz drugih javno dostupnih izvora (Internet, reklame…).

4. Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju (računaru, tabletu, ili mobilnom telefonu) putem Vašeg pregledača, prvenstveno radi poboljšanja pogodnosti korišćenja sajta, omogućavanja određenih funkcija i činjenja posete našem sajtu privlačnom.

Lični podaci se mogu prikupljati pomoću kolačića; takve informacije ćemo obrađivati samo u skladu sa našom Izjavom o kolačićima i ovom Politikom privatnosti.

5. Šta je pravni osnov obrade podataka?

Obrada podataka je dozvoljena samo ako se vrši u skladu sa ZZPL. Tako Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

 • Ako je lice na koje se podaci o ličnosti odnose pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti, za jednu ili više posebno određenih svrha
 • Ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, na zahtev lica na koje se podaci odnose
 • Ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, što zahteva zaštitu njihovih podataka o ličnosti, posebno ako se podaci odnose na maloletno lice.

Za obradu koja se vrši na osnovu pristanka, pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući.

6. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • Kreiranje baze klijenata
 • Obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju o aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a, ili komunikacijom putem društvenih mreža).

7. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka), u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • Kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci
 • Kontrolu pristupa podacima
 • Kontrolu prenosa podataka
 • Kontrolu unosa podataka
 • Kontrolu dostupnosti podataka
 • Ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

8. Koja prava imaju lica čiji se podaci obrađuju?

Povodom podataka o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • Pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade
 • Pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka
 • Pravo da zatraži brisanje podataka
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka drugom rukovaocu
 • Pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje
 • Pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica
 • Pravo podnošenja pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, telefon: +381 11 3408900, e-mail: office@poverenik.rs
 • Pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL
 • Druga prava garantovana važećim ZZPL.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

9. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Rukovalac može dostavljati lične podatke i trećim licima, od kojih su neki obrađivači ili primaoci podataka. Prema važećem ZZPL, obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca. U isto vreme, primalac podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:

 • Zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca
 • Klijenti, odnosno korisnici usluga Rukovaoca
 • Partnerske organizacije ili saradnici na pojedinačnim projektima
 • IT kompanije koje održavaju informacione sisteme Rukovaoca u kojima su pohranjeni podaci.

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima imaju sedište u stranim zemljama, a pre svega u državama članicama Evropske unije / Evropskog ekonomskog prostora. Prenos podataka u zemlje Evropske unije / Evropskog ekonomskog prostora vrši se na osnovu podrazumevanog nivoa adekvatne zaštite podataka o ličnosti u tim zemljama, prema zakonu.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Izuzetno, Rukovalac može dostaviti lične podatke nadležnim državnim organima, samo u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje određene zakonske obaveze. 

10. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka (ako se obrada zasniva na pristanku); osim ako je duža obrada podataka neophodna zbog zakonske obaveze (npr. računovodstvene obaveze) ili podnošenja, ostvarivanja, ili odbrane pravnog zahteva.

11. Evropski ekonomski prostor i Švajcarska („Evropa“)

U Oktopazu priznajemo evropske zakone o zaštiti podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka („GDPR“ – General Data Protection Regulation) od 25. maja 2018. i druga nacionalna zakonodavstva o zaštiti podataka u Evropi, koja Vam garantuju sledeća dodatna prava:

 • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom regulatoru za zaštitu podataka u vezi sa usklađenošću Oktopaza sa zakonima o zaštiti podataka
 • Pravo na povlačenje saglasnosti kada se Oktopaz oslanja na nju za obradu Vaših ličnih podataka.

12. Prava privatnosti u Kaliforniji

Kalifornijski zakon o zaštiti privatnosti potrošača (California Consumer Privacy Protection Act – „CCPA“) daje određena prava kalifornijskim potrošačima. Kalifornijski zakon „Shine the Light“ dozvoljava stanovnicima Kalifornije da zatraže i dobiju informacije o tome koji su lični podaci otkriveni trećim stranama u svrhe direktnog marketinga u prethodnoj kalendarskoj godini. Oktopaz je poslovno preduzeće i ne prodaje lične podatke. Oktopaz ne distribuira lične podatke koje poseduje spoljnim stranama radi njihovog direktnog marketinga ili u bilo koje druge svrhe, osim u slučajevima predviđenim ovom Politikom privatnosti.

13. Kako se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu ličnih podataka lice čiji se podaci obrađuju može se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti putem e-pošte na adresu office@oktopaz.com.

14. Izmene ove Politike privatnosti

Oktopaz može povremeno menjati ovu Politiku privatnosti kako bi odražavao sve promene u zakonima o zaštiti podataka i privatnosti i da bi Vas obavestio o praksi privatnosti kompanije Oktopaz.

Ova politika privatnosti je poslednji put ažurirana u avgustu 2021.

Srpska i engleska verzija ove Politike privatnosti imaju istu vrednost. U slučaju neslaganja, prevladaće značenje srpske verzije.